Giới thiệu về Phòng Công tác Đảng, CTCT & CTQC

1. Vị trí, chức năng

Phòng Công tác Đảng, CTCT&CTQC có trách nhiệm giúp Đảng ủy, Giám đốc Học viện thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng của Học viện theo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

2. Nhiệm vụ chính (các nhiệm vụ cụ thể xem tại Quyết định số 6098)

- Nghiên cứu, đề xuất Đảng ủy, Giám đốc Học viện quyết định và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch chung về CTĐ,CTCT&CTQC; theo dõi nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch đó;

- Tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc Học viện xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục đảng viên; nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Đảng ủy cấp trên trong Đảng bộ Học viện;

- Tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch về công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy các cấp; hướng dẫn các cấp ủy tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện công tác phát triển đảng, công nhận đảng viên chính thức; đánh giá, phân loại, khen thưởng đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên;

- Thực hiện chức năng của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và thực hiện chức năng Văn phòng Đảng ủy theo quy định;

- Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Học viện xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, học viên;

- Tham mưu giúp Giám đốc Học viện tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Học viện phát động; đề xuất và tổ chức thực hiện các hình thức khen thưởng thường xuyên và đột xuất theo quy định;

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong học viện và tổ chức công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử;

- Hướng dẫn công tác điều lệnh, quân sự võ thuật; giúp Giám đốc Học viện kiểm tra thực hiện Điều lệnh CAND, kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện sức khỏe, thể lực CAND theo quy định;

- Giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn theo quy định.

3. Tổ chức bộ máy

Phòng hiện có 01 Trưởng phòng và 04 Phó trưởng phòng

Phòng được chia thành 03 Đội công tác:

- Đội Công tác Đảng

- Đội Công tác chính trị và Công tác quần chúng

- Đội Điều lệnh, văn hóa, thể thao

Mỗi Đội công tác có 01 Đội trưởng và 01 Phó đội trưởng, riêng Đội Điều lệnh, văn hóa, thể thao có 02 Phó đội trưởng.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT