Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Công an Trung ương

Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, trong mỗi nhiệm kỳ, Trung ương Đảng đều có Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng, đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Nối tiếp các nhiệm kỳ đại hội của Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách; Nghị quyết vừa cụ thể hóa, thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra; vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với quyết tâm chính trị cao. Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị; chỉ rõ khuyết điểm, giải pháp và lộ trình khắc phục. Sau kiểm điểm, chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục khuyết điểm, thường xuyên đôn đốc kiểm tra và bổ sung kế hoạch khắc phục; gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại thi đua hằng năm, xem xét bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ.

Qua hơn 04 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã thực sự tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là thủ trưởng các đơn vị đã nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng; tập trung chỉ đạo khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm đạt kết quả; đã triển khai nhiều biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên, chủ động phòng, ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nhận thức sâu hơn về giá trị tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện và có chuyển biến khá rõ về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong, tinh thần thái độ khi tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân; xuất hiện nhiều gương dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong công tác, anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ; góp phần củng cố niềm tin và hình ảnh đẹp về người Công an cách mạng trong lòng nhân dân. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân.

Thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), Đảng bộ Công an Trung ương xác định: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, coi đây là cơ hội rất tốt để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, theo đúng nghĩa của cụm từ này (cụm từ “trong sạch, vững mạnh”) và với tinh thần lực lượng Công an gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Vì vậy, ngay sau Hội nghị trực tuyến của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong Công an nhân dân để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết này. Tại Hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu các cấp ủy trực thuộc cần nhận rõ rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, khó mấy cũng phải thực hiện.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng của Đảng bộ Công an Trung ương đã xác định 3 mục tiêu, yêu cầu:

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết để cán bộ, chiến sĩ Công an nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm; vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo Công an các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. 

Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết đề ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, để triển khai thực hiện Nghị quyết; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn lực lượng. Đồng thời, phải làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ Đảng, phòng chống tham nhũng để góp phần xây dựng Đảng.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra; nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Trong thực hiện Nghị quyết, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ.

Để thực hiện được các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định cụ thể những nhiệm vụ, giải pháp chung theo 04 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt và những nhiệm vụ cần thực hiện ngay. Trong đó, chú trọng giải pháp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy đảng các cấp trong Công an nhân dân đang tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể để quyết tâm “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết.

Với truyền thống vẻ vang hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và với quyết tâm chính trị cao, các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo bước chuyển mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Trung tướng, TS Nguyễn Danh Cộng

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an


 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT