Một số kết quả nổi bật trong công tác Đảng tại Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2016 và những định hướng công tác năm 2017

Đảng bộ Học viện CSND là Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở theo Quyết định số 23-QĐ/ĐUCA(X13) ngày 13/4/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đảng bộ Học viện hiện là Đảng bộ có số lượng đảng viên nhiều nhất trong hệ thống các học viện và nhà trường CAND với 08 đảng bộ cơ sở, 33 chi bộ cơ sở và 109 chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở, với 4.147 đảng viên, trong đó 3.311 đảng viên chính thức, 836 đảng viên dự bị.

Trong năm 2016, công tác xây dựng đảng tiếp tục được Đảng ủy, lãnh đạo Học viện CSND xác định là một trong những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các mặt công tác đảng tại Đảng bộ. Trong đó, nội dung đột phá về công tác xây dựng đảng được xác định là: Tăng cường vai trò của cấp ủy trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong các đảng bộ, chi bộ, đơn vị; nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là của lãnh đạo, cấp ủy trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương và trong thực hiện công tác chuyên môn; tăng cường công tác phát triển đảng trong cán bộ, học viên, phấn đấu học viên khi ra trường là đảng viên hoặc đối tượng kết nạp đảng. Với chủ trương đúng đắn và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Học viện, năm 2016 công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Học viện CSND đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt cơ bản sau đây:

Một là, công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng và của Đảng ủy cấp trên được thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

Trong năm 2016, Đảng ủy Học viện đã kịp thời chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đảng ủy cấp trên, trọng tâm là phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX; Quy định số 29 và Quy định số 30 của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đặc biệt đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đảng ủy cấp trên đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Học viện.

Hai là, công tác xây dựng và ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Học viện được thực hiện kịp thời, chất lượng được nâng cao, nội dung sát hợp với tình hình đặc điểm cụ thể của Nhà trường.

Để triển khai các hoạt động của Đảng bộ một cách đồng bộ, thống nhất, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch lịch công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2016, trong đó xác định rõ trọng tâm và phân công trách nhiệm thực hiện. Trong năm 2016 ngoài Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện chương trình công tác năm học 2016-2017, Đảng ủy đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác nghiên cứu khoa học và công tác quần chúng; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đến năm 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Nội dung các chương trình, kế hoạch nói trên đều bám sát chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình đặc điểm và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Ba là, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng được đặc biệt quan tâm.

Đảng ủy Học viện đã tổ chức sửa đổi Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phù hợp với quy định mới của Bộ trưởng về phân cấp trong công tác quản lý cán bộ; phân công đảng ủy viên phụ trách các đảng bộ, chi bộ một cách rõ ràng, rành mạch; đồng thời đã chỉ đạo tổ chức ra mắt các đảng bộ cơ sở Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn Quân sự, võ thuật, thể dục thể thao và Bộ môn Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn; quyết định thành lập 03 ủy ban kiểm tra đảng ủy của 03 đảng bộ này; đề xuất thành lập Chi bộ Viện Khoa học Cảnh sát cơ sở phía Nam và 03 đảng bộ cơ sở từ 03 chi bộ cơ sở hiện tại; tổ chức kiện toàn Đảng ủy Học viện và kiện toàn nhiều cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, đảm bảo vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác của Học viện và của mỗi đảng bộ, chi bộ, đơn vị; đề cao vai trò lãnh đạo của các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Học viện và của các cấp ủy trực thuộc, chú trọng đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo hướng dân chủ, khoa học, hiệu quả; đề ra các biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tăng cường tính đoàn kết, đồng thuận của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Học viện.

Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội thảo khoa học về công tác xây dựng đảng trong điều kiện Học viện là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an. Hội thảo đã có nhiều ý kiến đề xuất kiện toàn mô hình tổ chức của Đảng bộ cho phù hợp với tình hình mới. Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện quy chế làm việc và công tác cán bộ; làm việc với Đoàn khảo sát của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương về việc thực hiện Quy định số 92-QĐ/TW, ngày 15/5/2012 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND.

Đặc biệt, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng. Trong năm 2016, Đảng bộ đã mở lớp bồi dưỡng công tác đảng cho gần 200 các đồng chí là bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc; mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các đảng bộ, chi bộ. Cử cán bộ chuyên trách làm công tác đảng tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác đảng do Đảng ủy cấp trên tổ chức. Tổ chức tốt việc đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo năm học đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, công tâm, kịp thời, đúng quy định.     

Bốn là, Đảng bộ đã tổ chức tổng kết, sơ kết việc chỉ đạo triển khai và đánh giá kết quả thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng và của cấp ủy cấp trên, như: Tổng kết 15 năm công tác Công an thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo; tổng kết thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong CAND; tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 25 của Đảng ủy CATW thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng tại Đảng bộ Học viện; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... Nội dung các văn bản tổng kết đều được đảng ủy cấp trên đánh giá cao.

Năm là, công tác phát triển đảng tiếp tục được chú trọng. Trong năm 2016, đã tổ chức xét kết nạp đảng cho 1.053 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 608 đảng viên dự bị đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định; tổ chức tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 08 đồng chí; mở 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.274 quần chúng ưu tú; 02 lớp đảng viên mới cho 763 đảng viên dự bị, góp phần đảm bảo cho sự phát triển liên tục và sự kế thừa của Đảng.

Sáu là, công tác kiểm tra, giám sát được chấn chỉnh và tăng cường.

Trong bối cảnh có nhiều tác động tiêu cực từ xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Học viện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Trong năm, đã duy trì nghiêm túc các cuộc họp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; tổ chức kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và công tác tài chính đảng của các tổ chức cơ sở đảng; đồng thời yêu cầu tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trong năm, Đảng ủy đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện với Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng của Học viện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Những kết quả cơ bản về công tác đảng của Học viện CSND trong năm 2016 đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong năm 2017, ngoài những công việc theo kế hoạch của Đảng ủy Học viện, để thực sự làm chuyển biến và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đảng, Học viện cần phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở và trong toàn Đảng bộ Học viện. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và trách nhiệm của đội ngũ bí thư, cấp ủy, lãnh đạo mỗi đảng bộ, chi bộ, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó cần chú trọng các nội dung:

1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, đảm bảo sự công khai, dân chủ, đồng thuận trong tất cả các mặt công tác của Học viện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong công tác, sinh hoạt và học tập của cán bộ, giáo viên, học viên. Tổ chức tốt các phong trào thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác, học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác của Học viện.

2) Đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ làm công tác đảng trong Học viện.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đảng, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Học viện cần quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đảng. Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác đảng cho cán bộ chuyên trách làm công tác đảng của Đảng bộ và đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ trong thực hiện các nội dung công tác đảng.

3) Chú trọng thực hiện tốt công tác phát triển đảng cả trong cán bộ, giáo viên và học viên. Mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng để tạo nguồn cho Đảng và các lớp bồi dưỡng đảng viên mới đảm bảo cho các đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn chuyển đảng chính thức; đảm bảo Chuẩn đầu ra về chính trị cho học viên. Trong công tác phát triển đảng cần quán triệt thực hiện đúng phương châm “phát triển về số lượng nhưng phải đảm bảo về chất lượng”, “không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng”. 

4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ trong Học viện. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm tra sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm học, thực hiện Điều lệ Đảng, trong công tác phát triển đảng viên... Thành lập các ủy ban kiểm tra của các đảng ủy cơ sở mới được thành lập; kiện toàn các ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc.

Thứ hai, chỉ đạo các hoạt động chuẩn bị cho việc kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện (15/5/1968-15/5/2018)

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện là dịp tốt để tổng kết, đánh giá những kết quả, thành tựu mà Nhà trường đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế để trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển Nhà trường mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, cũng đồng thời là dịp tốt để giáo dục truyền thống, khơi dậy và nâng cao lòng tự hào của cán bộ, học viên về Nhà trường, qua đó nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên trong công tác, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện.

Trên cơ sở chương trình tổ chức các hoạt động chào mừng của nhà trường, mỗi cấp ủy, lãnh đạo đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình đặc điểm cụ thể của mình để lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, chi bộ, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động kỷ niệm chung của Học viện.

Thứ ba, chỉ đạo xây dựng, phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia trước năm 2020

Việc xây dựng, phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia là công việc lớn và hệ trọng. Nhiều chỉ tiêu phải đáp ứng, nhiều công việc phải hoàn thành, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị thuộc Học viện và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể đội ngũ đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viện. Mỗi đồng chí bí thư cấp ủy và lãnh đạo đơn vị phải nhận thức sâu sắc vấn đề này trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của đảng bộ, chi bộ, đơn vị, hướng các hoạt động của đảng bộ, chi bộ, đơn vị vào việc hoàn thành các chỉ tiêu chung để xây dựng, phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia trước năm 2020. 

Thiếu tướng, PGS.TS, Trần Minh Chất - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện CSND


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT