Khẩu hiệu tuyên truyền năm 2017
Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, kết hợp với các khẩu hiệu do Ban Tuyên giáo Trung ương đã hướng dẫn, trong đó có Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 “Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các địa phương, đơn vị chỉ đạo sở văn hóa, thể thao và du lịch, các cơ quan chức năng sớm triển khai, chỉnh trang các cụm thông tin, cổ động, pa nô, kẻ vẽ khẩu hiệu mới, thay thế các khẩu hiệu nội dung đã cũ, không còn phù hợp. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung tuyên truyền cổ động trực quan để chỉ đạo, định hướng và kịp thời đề ra những khẩu hiệu mới phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

1. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
2. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng !
3. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả !
4. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân !
5. Phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại !
6. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !
7. Quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng !
8. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc !
9. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !
10. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước !
11. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân để xây dựng và phát triển đất nước !
12. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới !
13. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước !
14. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế !
15. Đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý phát triển kinh tế - xã hội !
16. Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu !
17. Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo !
18. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước !
19. Chất lượng sản phẩm là thương hiệu quốc gia !
20. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm !
21. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững !
22. Phát huy sức mạnh tổng hợp và sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân !
23. Phát triển nông nghiệp với các sản phẩm sạch, thân thiện môi trường!
24. Kiên quyết bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư !
25. Bảo vệ môi trường tự nhiên vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển bền vững!
26. Mỗi người dân là một người thực hiện và giám sát bảo vệ môi trường!
27. Sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên!
28. Phát triển du lịch quốc gia trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước!
29. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc !
30. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội !
31. Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc !
32. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội !
33. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc !
34. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh !
35. Những việc có lợi cho dân thì hết sức làm, những việc có hại cho dân thì hết sức tránh !
36. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo !
37. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh !
38. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội !
39. Đón Tết Đinh Dậu 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm !

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT